GDPR

Att skydda våra kunders personliga integritet är något vi värnar om på SQUARE OF WESTERN. I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi använder och sparar din personliga information – och varför vi gör det.

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Kunna administrera ditt köp när du handlar hos oss och även ditt konto om du valt att ha ett sådant. Exempelvis så att du ska ha möjlighet att utnyttja de funktioner du ges tillgång till vid skapandet av kontot.
 

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har flertalet rättigheter enligt GDPR bland annat rätten att alltid invända mot marknadsföring.
 

I denna policy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du handlar hos oss, när du besöker oss online och identifierar dig, skapar och använder ett konto.

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill vända dig till oss för att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Du når oss enklast på foretag@squareofwestern.eu

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:

• administrera ditt köp när du handlar hos oss
• administrera ditt konto (Mina sidor) om du valt att skapa ett sådant, t.ex. för att du ska kunna utnyttja de funktioner som du ges tillgång till vid skapandet av ditt kundkonto
• följa gällande lagar och regler
• erbjuda funktionalitet på hemsidan så att den är så användarvänlig som möjligt.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi och våra samarbetspartners arbetar aktivt med att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi har flertalet IT-system och funktioner som hjälper oss att skydda dina personuppgifter från olovlig eller obehörig behandling. Vidare har vi interna rutiner som säkerställer att inte fler personer än nödvändigt har tillgång till dina uppgifter.
 

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss och vad händer om du inte gör det?

För att vi ska kunna tillhandahålla dig vissa tjänster och för att det ska vara möjligt att ingå avtal med SQUARE OF WESTERN krävs det att du tillhandahåller oss vissa personuppgifter. Om du inte tillhandahåller de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig kan vi t.ex. inte leverera dina varor.

Om du inte tillhandahåller den information som krävs för en behandling som vi gör med stöd av ditt samtycke kommer vi inte kunna behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Ditt samtycke krävs t.ex. om du vill fortsätta att få nyhetsbrev, SMS-utskick och postala utskick som innehåller information och erbjudanden till dig under längre tid än den period vi annars skickar dig information (se nedan).
 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av SQUARE OF WESTERN. Dina personuppgifter kan dock delas utanför SQUARE OF WESTERN om det t.ex. är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig samt för att vi ska kunna få hjälp med sådant som inte är vår kärnverksamhet och därmed kunna erbjuda dig bra priser på våra varor.

Här listar vi mer i detalj hur vi kan komma att dela dina personuppgifter:

• För att kunna sälja varorna du vill köpa delar vi dina personuppgifter med den leverantör som tillhandahåller det betalningsalternativ du valt. Beroende på vilket betalningsalternativ du valt kan det variera exakt vilka uppgifter som behandlas av leverantören samt hur dessa behandlas.
• Vi delar dina personuppgifter med vår transportleverantör för att kunna leverera varorna till dig eller åter till oss om du ångrar dig eller reklamerar ditt köp eller vill byta någon vara. Detta gör vi dels för att säkerställa att transportören kan fullgöra leveransen och dels för att kunna skicka information till dig om att dina varor finns tillgänglig för uthämtning.

SQUARE OF WESTERN delar även dina personuppgifter med utvalda externa IT-leverantörer som vi använder oss av, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att leverantörerna ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot oss.

Om du vill ha mer information om exakt vilka företag eller myndigheter vi delar personuppgifter med kan du alltid kontakta oss.
 

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

SQUARE OF WESTERN behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES, men vi kan i vissa fall använda leverantörer utanför EU/EES. När vi överför personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen i enlighet med förutsättningarna enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter ovan.

Återkalla ditt samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av att du har lämnat ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av dina personuppgifter. Återkallandet av samtycket gäller från och med dagen för återkallandet.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om:

• om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för
• om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
• om du invänder mot behandlingen förutsatt att vi inte har berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta
• om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
• om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

SQUARE OF WESTERN raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller annan lagstiftning.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:

• du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta)
• behandlingen är olaglig och du vill att vi begränsar uppgifterna istället för att radera dessa
• du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi inte längre behöver personuppgifterna
• du har invändningar mot behandlingen om vi inte har gjort en intresseavvägning.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning – inbegripet profilering. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot marknadsföring och/eller profilering kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen som du når via www.datainspektionen.se.